اخبار

May 10, 2021

ویژگی های ترانسفورماتور با فرکانس بالا

1. نمایه کم.
2. مقاومت DC کم و جریان DC زیاد مجاز.
3. هم برنامه ریزی کمی به دلیل طراحی خاص ساخت و ساز.
4. مقاومت در برابر ترکیدگی سیم به دلیل ساخت خاص.
5. این می تواند سطح نصب مونتاژ باشد و لحیم کاری مجدد مجدد نیز امکان پذیر است.
6. در دسترس برای نصب دستگاه به دلیل عرضه در یک فرم حمل نوار برجسته.

آخرین اخبار شرکت ویژگی های ترانسفورماتور با فرکانس بالا  0

اطلاعات تماس